Ban giám đốc cùng các Trưởng phòng - PYS Travel

Ban giám đốc cùng các Trưởng phòng

Trần Sỹ Sơn

 

 

Trần Sỹ Sơn
Chức vụ: Giám đốc điều hành
Phụ trách chung
Email: info@pystravel.com

Vũ Tuấn Phong

 

 

Vũ Tuấn Phong
Chức vụ: Quản lý dự án
Phụ trách phát triển dự án và sản phẩm mới
Quản lý: 10 nhân viên
Emali: operator@pystravel.com

Trịnh Đình Minh

 

 

Trịnh Đình Minh
Chức vụ: Trưởng phòng Marketing
Phụ trách xây dựng chiến lược & triển khai hoạt động marketing
Quản lý: 6 nhân viên
Emali: pr@pystravel.com

Nguyễn Thị Việt Anh

 

 

Nguyễn Thị Việt Anh
Vị trí: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
Phụ trách các chương trình tuyển dụng, đào tạo, theo dõi chế động, ban hành các quy định, kỷ luật trong công ty. Đảm bảo các bộ phận, cá nhân công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.
Quản lý: 3 nhân viên
Email: office@pystravel.com

Đỗ Thị Minh Ngọc

Đỗ Thị Minh Ngọc
Vị trí: Trưởng Nhóm Kinh doanh 1
Phụ trách kinh doanh và chăm sóc khách hàng
Quản lý: 5 nhân viên
Email: ngoc@pystravel.com

Trần Thu Quý

 

 

Trần Thị Thu Quý
Vị trí: Trưởng phòng Tour Free & Easy
Phụ trách kinh doanh Tour Free & Easy
Quản lý: 5 nhân viên
Email: quytran@pystravel.com

Đỗ Thị Thanh Hà

 

 

Đỗ Thị Thanh Hà
Vị trí: Trưởng phòng Điều hành Tour
Phụ trách điều phối Tour du lịch nội địa.
Quản lý: 10 nhân viên
Email: ha@pystravel.com